Цэс / Төсөл / Монгол тайж ноёдын өргөмжлөлийн эх бичгийн судалгаа


Монгол судлалын Хүрээлэнгийн гол үйл ажиллагаа бол эрдэм шинжилгээний төсөл рүү чиглэх ёстой. ШУТСангаас төсөл авахад маш хүндрэлтэй байна. Дотоодын болон гадаадын төсөл санхүүжилтын бололцоо судалж байгаа. Одоогийн байдлаар эрдэм шинжилгээний 2 төсөл хэрэгжүүлсэн бөгөөд 4 төсөл хэрэгжиж байна. Үүнд: «Монгол судлалын мэдээллийн нэгдсэн сан» цахим хуудас бүтээх төсөл 18.9 сая, «Монгол хэлний хэлзүйн лавлах толь бичиг» бүтээх төсөл 15.0 сая, «Завхан аймгийн Тэлмэн сумын хүн чулууны сэргээн засварлалт» 18.0 сая, «Монгол тайж, ноёдын өргөмжлөл» 2.0 сая, «Монголчуудын намтарын нэвтэрхий толь» 5.5 сая, «Нүүдэлчид бэлчээр нутгаа дүрслэн үзүүлсэн нь» 0.0 сая төгрөг нийт 60.0 сая төгрөгийн төсөл хэрэгжүүлж байна.